FANDOM


AmmoPowerTypeEffectRemarks
FMJ Rounds17Gun Gun - Initial
Heavy Rounds23Gun Gun - Kinshicho
Soft Point Rounds34Gun Gun - Ueno
Sleep Rounds28Gun GunSleepUeno
Toxic Rounds28Gun GunPoisonUeno
Steel Rounds47Gun Gun - Ginza
Kinshicho (New Moon)
Shinjuku
Virus Rounds41Gun GunSickGinza
Kinshicho (New Moon)
Shinjuku
Panic Rounds51Gun GunPanicHunter Association reward
Shinjuku
Ginza (1/8 Moon)
Shibuya
Bind Rounds51Gun GunBindShinjuku
Ginza (1/8 Moon)
Shibuya
Pink Shot51Gun GunCharmShinjuku
Ginza (1/8 Moon)
Shibuya
Magnum Rounds87Gun Gun - Kinshicho (After [Tgt] ! Defeat Divine Powers)
Kasumigaseki B2
Ikebukuro
Mute Shot80Gun GunMuteKinshicho (After [Tgt] ! Defeat Divine Powers)
Kasumigaseki B2
Ikebukuro
Venom Rounds111Gun GunPoisonKasumigaseki B2 ([Int] Infiltrate Mikado)
Mikado
Prometheus Rounds111Gun GunBindKasumigaseki B2 ([Int] Infiltrate Mikado)
Mikado
AP Rounds117Gun Gun - Kasumigaseki B2 ([Int] Infiltrate Mikado)
Mikado